Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak
#1
İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak
İcra Katipliği Sınav İlanı 2016
İcra Katipliği Sınav İlanı 2017

İLAN
 
Adalet Bakanlığından
 
Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare lıizmetleri sınıfında bulunan 5-12
dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlığımızca yapılacak sözlü
sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra kâtibi alınacaktır.
 
1-) Genel Şartlar
İcra kâtipliği kadrolarına atamnak isteyenlerin;
 
a) Türk vatandaşı olnıak,
 
b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılımn Ocak ayımn birinci günü itibariyla otuz
beş yaşım doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğunılu olanlar),
 
c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezurıları için KPSSP-B, önlisans mezunları için
KPS SP-93, ortaöğretim mezunlari için KPS SP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
(1) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 
e) Güvenlik somşturınası ve arşiv araştırması sonucu olumlu olnıak,
 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreer hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzerıin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs,
ihaleye fesat karıştırına, edimin ifasına fesat karıştırına, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olnıak,
 
1) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da
bilgisayar dersirıi başarıyla tamamladığım belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen
daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulurırnak,
 
i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak
 
şartlarım taşımaları gerekmektedir.
 
2-) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
 
Adaylar 02 Ocak 2017 — 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;
 
a) İcra kâtipliği sınavı başvum formu,
 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik
belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış
örneği,
 
c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
 
(1) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersirıi başarı ile tamamladığına ilişkin
belge veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kumm ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası,*
 
* Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi
okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir.
 
ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakımn sınav birimine gönderilmesi için mahalli
Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
 
Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvum evrakı, masrafı
ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle
(APS) sınav birimine gönderilecektir.
 
Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden
fazla mahal için başvumda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 
3-) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi
 
Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal
için ilan edilen kadro toplarmmn 20 katı kadarı, uygulama sınavına girıneye hak kazanacaktır.
Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aym puana sahip olanlar da uygulama sınavına
girebilecektir.
 
4-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli
 
Uygulama sınavına girıneye hak kazananların listesi en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü sınav
birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
 
Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.
 
Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 04 Şubat 2017 Cumartesi günü
saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavımn belirtilen günde bitirilememesi halinde takip
eden günlerde sınava devam edilecektir.
 
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura
sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metrıe sadık kalımnak ve anlam
bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan
kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısımn yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç
dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
 
5-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı
 
Uygulama sınavında başarılı olarılardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime
sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen
mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre
oluştumlan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava
girebileceklerdir. Sözlü sınava girıneye hak kazananların listesi, en geç 13 Şubat 2017
Pazartesi gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan
edilecektir.
 
Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamam ayrıca bildirilecektir.
6-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler
 
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar;
 
a) 6X9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
 
b) Mal Bildirinıi Formu,
 
c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafım ve
imzasım taşıyan Güvenlik Somşturınası ve Arşiv Araştırması Formu,
 
(1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir dummu olmadığına dair yazılı
beyanı,
 
sınav birimine teslim edecekler veya bu ilamn 2 nci maddesindeki esaslara göre
göndereceklerdir.
 
7-) Sözlü Sınav Konuları
 
Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek
konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından som somlacaktır.
 
8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması
 
Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir
mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
 
Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste
düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı
ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar
ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak
ve nihai başarı sonucu Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
 
9-) Atamaların Yapılması
Bakanlık tarafından, nihai başarı listesine göre başarılı olarılar ilan edilen kadrolara atanacaktır.
 
Duyurulur.
 
EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,
2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerirıin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,
3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,
4- Mal Bildirimi Formu,
5- Güvenlik Somşturınası ve Arşiv Araştırması Formu.
 
İCRA KATİBİ ATAMASI YAPILACAK MAHALLER VE ATAMA İZİN SAYILARI
 
SINAV BİRİMİ
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AKHİ SAR
AKSARAY
ALANYA
AMASYA
ANKARA
ANKARA BATI
ANTALYA
AYDIN
 
BAKIRKÖY
 
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BOLU
BODRU M
BOĞAZLIYAN
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
 
çORLU
 
çORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ELBISTAN
EREGLI (KONYA)
ERZINCAN
ESKISEHIR
GAZIANTEP
GEBZE
GIRESUN
HATAY
INEGöL
ISKENDERUN
 
İSTANBUL
 
İSTANBUL ANADOLU
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARS
 
KARSIYAKA
KAYSERİ
 
MAHALLER
Adana
A aman
 
onkarahisar
Akhisar
Aksara
Alan a
Amas a
Ankara
Ankara Batı
An a
A dın
Bakırkö
Bü " çekmece
Küçükçekmece
Bartın
Batman
Ba burt
Bilecik
Bolu
Bodrum
Boğazlıyan
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorlu
Çerkezkö
Çorum
Denizli
 
' arbakır
 
Elbistan
Ereğli (Konya)
Erzincan
Eskişehir
Gaziant
Gebze
Giresun
Hata
İn öl
İskenderun
İstanbul
 
Gaziosman aşa
 
İstanbul Anadolu
 
lzmir
 
Kahramanmaraş
 
Kars
Karş aka
Ka seri
 
VERİLEN İzİN
 
(DIO-hwwr—lü'lN-PGW
 
_.
©o
 
 
 
SINAV BİRİMİ
KIRIKKALE
KIRSEHIR
KOCAELI
KONYA
KÜTAHYA
 
MANAVGAT
 
MARDİN
MERSIN
NAZİLLİ
NEVSEHIR
NIGDE
OSMANİYE
RIZE
SALİHLİ
SAMSUN
SIVAS
 
SÖKE
 
SANLIURFA
TEKİRDAG
TOKAT
TRABZON
VAN
 
YALOVA
YOZGAT
ZİLE
ZONGULDAK
 
MAHALLER
Kırıkkale
Kırşehir
Kocaeli
Kon a
Kütah a
Manav at
Serik
Mardin
Mersin
Nazilli
Nevşehir
N'Vde
Osmaniye
Rize
Salihli
Samsun
Sivas
Söke
Kuşadası
Şanlıurfa
Tekird ”
Tokat
Trabzon
Van
Yalova
Yo at
Turhal
Zo dak
 
TOPLAM
 
VERİLEN mm
3
3
1 4
1 5
5
2
2
 
...
©
 
2
4
4
2
3
2
 
Hmm-BwoımA-Boıwxı-Bg
 
00
 
 
 
Resmi Gazete Tarihi: 07.09.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20984
 
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI iLE İCRA KATİPLERİNİN sıNAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ (“(S)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Amaç ve Kapsam
 
Madde 1 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin göreve
atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet
süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Hukuki Dayanak
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun l'inci maddesi ile 2802 sayılı Hakimler
ve Savcılar Kanununun ll4'üncü maddesinin son fıkrası, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30'uncu
maddesine göre düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
 
Madde 2/A — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
Bu Yönetmelikte geçen;
 
Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
 
Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,
 
Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu görevlerine ilk defa
atanacaklar için yapılan sınavı,
 
Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen
komisyonları,
 
Sözlü Sınav: Bakanlık veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek
ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,
 
Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için
yapılacak sınavı,
 
Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,
 
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Atama Şartları, Sınav İlânı ve Başvuru Usulü “)
 
İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları
 
Madde 3 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;
 
3) Türk vatandaşı olmak,
 
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet
meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış
olmak,
 
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olmamak,
 
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
gerekir.
 
İcra kâtipleri arasından yapılacak atamalarda;
 
a) İcra kâtibi olarak fiilen en az (Değişik ibare:RG-18/11/2015-29536) myıl çalışmış olmak,
 
b) Birinci fıkranın © bendindeki eğitim şartını taşımak,
 
c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,
 
gerekir.
 
İcra kâtipliğine atama şartları
 
Madde 3/A — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra kâtipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;
 
3) Türk vatandaşı olmak,
 
b) Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak,
 
c) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,
 
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 
e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm
olmamak,
 
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
|) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar
dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya
kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına
sahip bulunmak,
 
i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler
arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden
daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak (Mülga ibare:RG-18/11/2015-29536) (...) ve anlam
bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı
toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime
yazmak,
 
]) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
 
gerekir.
 
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;
 
a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt
kâtibi olarak görev yapmış olmak,
 
b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,
 
c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,
 
gerekir.
 
Yazılı ve uygulama sınavlarının ilânı
 
Madde 4 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Yazılı ve uygulama sınavları, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlık internet
sitesinde ilan olunur.
 
Bu ilanda;
 
a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,
 
b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,
 
c) Başvuruda aranacak şartlar,
 
d) Başvuru yeri ve şekli,
 
e) Sınav yerine ve zamanına ilişkin bilgiler,
 
f) Sınav konuları,
 
g) Sınavla ilgili diğer hususlar,
 
belirtilir.
 
Başvuru Mercii ve Şekli
Madde 5 — (Mülga: RG-19/11/2013-28826)
 
Başvuru evrakının incelenmesi
 
Madde 6 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Sınav başvuru evrakının incelenmesi sonucunda, başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenlerin
başvuruları sınav evrakını alan birim tarafından reddedilir.
 
Başvurusu uygun görülenler için düzenlenecek sınava giriş ve kimlik belgeleri sınavı yapan kurum
tarafından elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir.
 
Uygulama sınavına girecek adaylar, sınava giriş belgelerini uygulama sınavından önce ilgili sınav
birimlerinden alırlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara Dair Esaslar
 
Sınav şekilleri
 
Madde 7 — (Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.
 
İcra kâtipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav
yapılabilir.
 
Yazılı sınavlar Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. Yazılı
sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruma yaptırılması halinde yeri ve tarihi ile usul ve esaslarına ilişkin hususlar,
Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.
 
İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından
sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise
uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur. Bakanlık sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla da
yapabilir.
 
Sınav için gereken ücretler başvuru sırasında adaylardan alınır.
 
Sınavların açılma zamanı
 
Madde 8 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek
tarihlerde yılda en çok üçer kez sınav açılabilir.
 
Yazılı Sınavın Amacı, Şekli, Yeri ve Zamanı
Madde 9 — (Mülga: RG-19/11/2013-28826)
 
Sınav Kurulunun Kuruluş ve Görevleri
Madde 10 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923).
 
İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava
çağrılacakların belirlenmesi
 
Madde 11 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.
 
(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:
 
a)Türkçe.
 
b) Matematik.
 
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.
 
d) Türk Kültürve Medeniyetleri.
 
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.
 
(2) Alan bilgisi konuları:
 
3) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı,
ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen
üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci
kısmı.
 
b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu
Yönetmeliği.
 
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.
 
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.
 
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.
 
Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına
sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile
alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.
 
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan
başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak
kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.
 
İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına çağrılacakların belirlenmesi
 
Madde 11/A — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına başvurup da bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlardan, ilk
defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek
puandan başlayarak ilan edilen kadronun yirmi katı kadarı; unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyenlerin
ise tamamı uygulama sınavına çağrılır.
 
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru
kelime yazandan başlayarak ilan edilen kadronun üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır.
 
Birinci ve ikinci fıkralara göre oluşturulan listelerde son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime
yazanlar veya aynı puana sahip olanlar da sınavlara girmeye hak kazanırlar.
 
İcra kâtipliği sınavlarına girmek isteyenler, yetki verilen sınav birimlerinden sadece birine
başvurabilirler.
 
(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık tarafından bir sınav birimine birden fazla komisyon
için sınav yapma yetkisi verilebilir.
 
(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Adaylara en fazla üç komisyon için başvuruda bulunma hakkı
tanınabilir. Ancak adaylar, merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri komisyonlardan
yalnızca birinin uygulama sınavı listesine dâhil olabilir. Merkezi sınav puanı, tercih ettikleri komisyonlar için
oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak
kazanamaz.
 
Yazılı Sınav Kağıtlarının Hazırlanması
 
Madde 12 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Sorularının, Not Değerlerinin ve Cevap Anahtarlarının Belirlenmesi
Madde 13 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Sınav Sorumluları ve Gözeticiler
 
Madde 14 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Genel Sınav Sorumlularına Verilecek Evrak ve Malzemeler
 
Madde 15 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınavın Yapılması ve Salon Sorumluları ve Gözeticilerin Görevleri
Madde 16 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Genel Sınav Sorumlusunun Görevleri
 
Madde 17 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
 
Madde 18 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Okunan ve Değerlendirilen Yazılı Sınav Kağıtlarının Açılması
 
Madde 19 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınavların Ertelenmesi veya İptali
 
Madde 20 - (Mülga: RG-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 
Madde 21 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından ilgiliye bildirilir. Ayrıca Bakanlığın internet
sitesinde ilân edilir.
 
Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz
 
Madde 22 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
Yazılı sınava katılanlar, sınav sonucunun Bakanlık internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on
gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, ilgililere ve ilgilendirmesi
halinde Adalet Bakanlığına bildirilir.
 
İlgili kişi veya kurumlardan istenecek belgeler
Madde 23 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar yazılı sınav sonuçlarının; icra kâtipliği uygulama
sınavına katılanlar ise sözlü sınava girmeye hak kazandıklarının kendilerine bildirimi tarihinden itibaren en
geç on beş gün içinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-l bilgi formu ile birlikte;
 
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin
aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,
 
b) İki adet fotoğraf,
 
c) Mal bildirimi,
 
d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Formu,
 
e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
 
ile durumlarını belgelendirerek bu belgeleri icra müdür ve yardımcılığı sınavı için Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğüne, icra kâtipliği sınavı için ilgili sınav birimine vermek veya masrafını ödemek
şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermek zorundadırlar.
 
Adayların nüfus ve adlî sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.
 
Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezalarına ilişkin bilgiler ve
hizmet cetveli ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı
sözlü sınav sonucunun ilânından itibaren 6 ay içinde talep edilmesi halinde kurumlarına iade edilir. Bu süre
içerisinde talep edilmeyen evrak imha edilir.
 
Sınav kurulunun oluşumu
 
MADDE 24 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-18/11/2015-29536)
 
Sınav Kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli
Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dâhil beş üyeden oluşur.
 
Sözlü sınav yeri ve zamanının bildirilmesi
 
Madde 25 — (Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık internet sitesinde, icra kâtipliği sözlü
sınav yeri ile zamanı ise sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde
ilân edilir.
 
Mazeret sebebi ile uygulama sınavına ve sözlü sınava katılamayanlar
 
Madde 26 — (Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya
sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek
kendilerine bildirilir.
 
Sözlü sınavda değerlendirme (Değişik madde başlığı: RG-2/8/2009-27307)
 
MADDE 27 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında, 11 inci maddede yazılı olan alan bilgisi, genel kültür ve
genel yetenek konularından; icra kâtipliği sözlü sınavında ise genel kültür ve genel yetenek konuları ile alan
bilgisi olarak genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulmak suretiyle
adayların;
 
3) Alan bilgisi,
 
b) Genel yetenek ve genel kültürü,
 
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,
 
d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati,
 
değerlendirilir.
 
İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer
bentlerin her biri için 20 puan üzerinden; icra kâtipliği sözlü sınavında değerlendirme ise birinci fıkranın (a)
bendi için 70, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden yapılır.
 
(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından
verilen puanlar ilgisine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 Değerlendirme Formlarına ayrı
ayrı kayıt olunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.
 
Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi
hazırlanır.
 
Nihai Başarı Listesi
 
Madde 28 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılığı sınavına katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav
puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai
başarı listesi hazırlanır.
 
(Değişik fıkra :RG-18/11/2015-29536) Bu sıralamaya tabi tutulanların nihaî puanlarının eşit olması
halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kura
çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta
gösterilir.
 
İcra müdür ve yardımcılığı nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı
olanlardan, sınav ilanında yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar.
Hazırlanan bu liste kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim
edilir.
 
İcra kâtipliği kadroları için yapılan sınav sonucu; açıktan ilk defa veya naklen atanacaklar için merkezi
ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına, unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sözlü
sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak nihai başarı listesi düzenlenir. Nihai başarı listesi
düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön
lisans programı mezunları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben
kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.
 
Sınavların Nihai Sonucunun Duyurulması
 
MADDE 29 — (Değişik: RG-18/11/2015-29536)
 
İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet sitesinde; icra kâtipliği
sınavlarının nihai sonucu ise sınav biriminin bulunduğu yer adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet
sitesinde ilan edilir.
 
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar
 
Madde 30 - Sınav kazananlarda başvurma formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç
bir hak talebinde bulunamazlar.
 
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri
uygulanmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
Başvuru evrakının iadesi ve imhası
 
Madde 31 — (Başlığı ile birlikte değişik: RG-1/7/2008-26923)
 
Sınavı kazanamayanların evrakı, tebliğden itibaren altı ay içerisinde talep etmeleri halinde iade edilir.
Bu süre içinde iadesi talep edilmeyen evrak imha edilir.
 
Atama (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
 
Madde 32 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/11/2005-26005)
 
(Değişik birinci fıkra: RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcısı ile icra kâtibi ihtiyacı öncelikle
sınavları asıl olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.
 
Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya
idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve
soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
 
(Değişik üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını
taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa bile iptal edilir.
 
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya
atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.
 
Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine kadar ilân edilen kadroların, asîl
olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve
benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihaî
başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında
bulunamazlar.
 
(Ek fıkra: RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin başka kuruma naklen
atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde
bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre
değerlendirme yapılır.
 
Görevlendirme ve vekâlet
 
Madde 32/A — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.
 
Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin hangi dairede
görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir.
 
İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev
yapanlar arasından kimin vekâlet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hâkimi tarafından karar
verilir.
 
İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması halinde ise
komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı işleri
müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt
kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra kâtiplerinin
geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.
 
Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.
 
İcra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilmesi
 
Madde 32/B — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
Komisyonlar, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama
cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetlileri icra
dairelerinde görevlendirir.
 
İcra dairelerinde görevlendirilen personel Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan icra dairesi dışında
başka birimlerde görevlendirilemez. Ancak icra dairelerinde görevlendirilen bu personelden uyarma veya
 
kınama haricinde disiplin cezası alanlar, komisyon tarafından icra dairesi dışında diğer birimlerde
görevlendirilir.
 
Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.
 
Sınav Hakkı
Madde 33 — (Mülga: RG-26/11/2005-26005)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölgeler, Atama ve NakiIIer
 
Bölgeler
Madde 34 - İcra Müdür ve Yardımcılarının atama ve nakil yerleri, "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları
Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde gösterilen 5 bölgeye ayrılmıştır.
 
İcra müdür ve yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-
28826)
 
Madde 35 — (Değişik: RG-26/11/2005-26005)
 
(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.
Bunların asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört,
birinci bölgede beş yıldır.
 
Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdür ve
yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise
atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.
 
(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday
memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra
müdürü ve yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge
hizmetinden sayılır.
 
(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;
 
a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,
 
b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,
 
c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,
 
bölge hizmetinden sayılmaz.
 
(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;
 
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci
maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,
 
b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması
veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların
gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
 
c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
 
ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
 
kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.
 
Sınavı Kazananların Atanması
 
Madde 36 — (Değişik: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve
ihtiyaç durumu dikkate alınarak kur’a ile atanırlar.
 
Kur’a ile icra müdürü olarak atananlar ilk olağan nakle hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç
durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.
 
İcra kâtipliği sınavını kazananlar, müracaat ettikleri komisyonun merkez ve mülhakatı için ilân edilen
kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre Bakanlık tarafından atanırlar.
 
Ataması yapılıp da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre
içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal
edilenler ile kur’a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten
sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz.
 
Nakil Zamanı
 
Madde 37 — (Değişik: RG-26/11/2005-26005)
 
İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro
ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı
nakiller her zaman yapılabilir.
 
(Mülga ikinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)
 
İcra müdür ve yardımcılarının olağan nakilleri
 
Madde 38 — (Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayanlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya
durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.
 
Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin
doldurulmasıgerekir.
 
Kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre nakiller
 
Madde 38/A — (Ek:RG-18/11/2015-29536)
 
Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde iki yılını,
dördüncü ve beşinci bölgelerde ise bir yılını dolduranlar, aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya
durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir
 
Mazeret sebeplerine dayanarak yapılan nakiller (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
 
Madde 39 - Bölgelerdeki en az hizmet süresi dolmadan naklen atamaya imkan veren mazeret
sebepleri aşağıda gösterilmiştir.
 
a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Sağlık,
 
b) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Aile birliği,
 
c) (Mülga: RG-19/11/2013-28826)
 
d) (Ek: RG-26/11/2005-26005) Doğal afetler.
 
e)(Ek:RG-18/11/2015-29536) Can güvenliği,
 
f) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Engellilik.
 
(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak naklen atanma veya
bulunduğu yerdeki görevine devam etme talebinde bulunanlar, mazeretlerinin devam ettiğine dair
belgeleri heryıl Ocak ayında ibraz etmek zorundadır.
 
(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Asgari hizmet süresini sağlık ve aile birliği mazeretine dayalı olarak
tamamlamamış olanların mazeretinin sona ermesi durumunda, asgari hizmet süresinin eksik kalan kısmı
tamamlattırılır.
 
(Ek fıkra: RG-19/11/2013-28826)(4’ Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra
müdürleri, kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.
 
Sağlık mazeretine bağlı naklen atama
Madde 40 — (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve vasi tayin edildiği kardeşinin
hastalığının görev yaptığı yerde veya yakın mahalde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev
yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya
üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı olarak
naklen tayin talebinde bulunabilir. Bu şartları taşımayan raporlar dikkate alınmaz.
 
Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirmeler öncelikle mazeretin karşılanabileceği aynı
bölge seviyesinde başka bir yere atamak suretiyle yapılır. Aynı bölge seviyesinde mazeretin
karşılanamaması halinde mazeretin karşılanabileceği ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan başka bir bölgeye de
atama yapılabilir.
 
Aile birliği mazeretine bağlı naklen atama
 
Madde 41 —(Baş|ığıy|a Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)
 
İcra müdür ve yardımcıları aile birliği mazeretine bağlı olarak;
 
3) Kamu personeli olan eşinin naklen atanma imkânının olmaması halinde eşinin bulunduğu yere,
 
b) Eşinin, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda
ilgili kurumla koordinasyon sağlanmak suretiyle öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
 
c) Eşinin Bakanlık bünyesinde çalışıyor olması halinde, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan yere,
 
ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360
gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak
çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,
 
d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,
 
naklen atanabilir.
 
Aile birliği mazeretine bağlı naklen atanma talebinde bulunanlar vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile
birlikte durumlarının yukarıdaki bentlere uygunluğunu gösteren resmi belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.
 
Doğal afetler (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
 
Madde 42 — (Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/11/2005-26005)
 
(Mülga birinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)
 
(Mülga ikinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)
 
(Mülga üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826)
 
Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o yerdeki hizmet süresine
bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanabilirler.
 
Can güvenliği mazeretine bağlı naklen atama
 
Madde 42/A — (Ek:RG-18/11/2015-29536)
 
Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının
can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle
belgelendirenler, can güvenliği mazeretine dayanarak naklen atanma talebinde bulunabilir.
 
8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine
ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da bu mazeretleri uyarınca naklen atanma talebinde bulunabilir.
 
Bu şekildeki talepler, öncelikle aynı bölge içinde bir yere, aynı bölgede ihtiyaç bulunmaması halinde
ise diğer bölgelere atama yapılmak suretiyle karşılanabilir.
 
Engellilik durumuna bağlı naklen atama
 
Madde 42/B — (Ek:RG-18/11/2015-29536)
 
İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu
belirtilenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlığı
 
bulunanlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde
bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro durumu dikkate alınarak karşılanır.
 
İlgilinin kendisinin, birlikte yaşadığı eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik
durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanma talebinde bulunması halinde, naklen atama yapılacak yerin,
bu engellilik durumuna uygun olması esastır.
 
Engellilik durumu devam edenlerin isteği dışında yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan
kalkanlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
 
Hizmet Gereği Atama
 
Madde 43 — (Değişik: RG-26/11/2005-26005)
 
(Değişik birinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtipleri hakkında;
 
3) Adli veya idari soruşturma nedeniyle o yerde kalmasında Bakanlıkça sakınca görülmüş olması,
 
b) Adalet müfettişi tarafından düzenlenen hal kâğıdında zayıf not takdir edilmiş olması veya orta not
takdir edilmekle birlikte ilgilinin başka yere atanmasının teklif edilmesi,
 
durumlarından birinin varlığı halinde, mazeretlerine ve bulundukları yerdeki görev sürelerine
bakılmaksızın aynı bölgedeki diğer biryere veya alt bölgelere nakledilebilir.
 
(Değişik ikinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, icra
müdür yardımcılığına; icra kâtipleri ise müktesebi kadro ve aylığa uygun olarak zabıt kâtipliğine atanabilir.
 
(Değişik üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması
yapılanlar;
 
a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,
 
b) Atandıkları yerde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi olması,
 
c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında disiplin
cezası almamış bulunması,
 
d) Atandıkları yerde kasten işlediği bir suçtan dolayı hükümlülüğünün bulunmaması,
 
e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,
 
şartıyla naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile
hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.
 
(Değişik dördüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Hizmet gereği naklen atananların önceki görev
yerinin bağlı olduğu ilin mülki hudutları ile bağlı olduğu komisyonun yargı çevresi içinde bir yere yeniden
atanabilmeleri için hizmet gereği atamanın yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl geçmesi gerekir.
 
İcra kâtiplerinin naklen atanmaları
 
Madde 43/A — (Ek madde: RG-19/11/2013-28826)
 
10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama
ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hariç naklen atamaya ilişkin üçüncü kısmındaki hükümler icra
kâtipleri hakkında da uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Son Hükümler
 
Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanan İcra Müdür ve Yardımcıları
hakkında da uygulanır. Bölgelerde geçirdikleri hizmet süreleri bundan sonraki nakillerinde nazara alınır.
 
Devam eden işler
Geçici Madde 2 — (Ek: RG-19/11/2013-28826)
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav ve alım sürecine
başlanmış ve sonuçlandırılmamış icra müdürü ve yardımcılığı kadrolarına atanma işlemleri, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
Yürürlükten Kaldırma
 
Madde 44 - 21/11/1983 tarihli "İcra Memur ve Muavinlerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"
yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
Madde 45 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 
(1) Bu bölümün başlığı ”İlan, Başvuruda Aranacak Şartlar ve Başvurulacak Merci ve Şekli” iken, 26/11/2005 tarihli ve 26005
 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, metne işlendiği şekliyle değiştirilmiştir.
 
(” Bu Yönetmeliğin adı ”İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 2/8/2009 tarihli ve
 
27307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
 
'” Bu Yönetmeliğin adı ”İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 19/11/2013 tarihli ve 28826
 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
 
“) Bu değişiklik ile 39 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra buna
 
göre teselsül ettirilmiştir.
 
 
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarihi Sayısı
7/9/1991 20984
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî
Gazetelerin
Tarihi Sayısı
 
 
 
18/11/2015 29536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İCRA KATİPLİGİ SINAVI BAŞVURU FORMU
 
 
 
UYGULAMA SINANI IÇIN KLAVYE TERCİHİ
 
D () Klavye
 
D F Klavye
 
TERCİH EDİLEN MAHAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. T.C. KİMLİK NUMARASI : |
ADI
 
...
 
SOYADI
. BABAADI
. ANNE ADI
 
KİMLİK BİLGİLERİ
 
. DOĞUM YERİ
. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU IL/ILÇE
 
ocagın-Ayağa
 
DOĞUMTARİHİ :.........../
 
9. CİNSİYETİ
 
 
 
FOTOĞRAF
 
 
 
 
 
. ÜNİVERSİTE
 
11. FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL
12. BÖLÜMÜ
 
13. LİSE
 
14.
 
OGRENİM
BİLGİLERİ
 
LİSANS (4 Yıllık) ÖNLİSANS (2 Yıllık)
 
LİSE
 
MEZUNİYETTARİHİ //
 
(En son mezun olunan ökul bilgileri doldurulacaktır.)
 
 
 
15. YAZIŞMA ADRESİ
SEMT/İLÇE
 
IL
 
SABİT TEL.NO
E-POSTA ADRESİ
 
16.
17.
18.
19.
 
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
 
20. İLKODU
21. POSTAKODU :
 
22. GSM NO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a-KAMU
 
Çalıştığı Kurumun Adl
Görev Yeri
 
Unvanı
 
Sicil No
 
Kadrolu / Sözleşmeli
 
 
 
. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN
 
b-ÖZEL
 
Görev Yeri
 
 
 
Unvanı
 
Çalıştığı Yerin Adl :
 
 
 
  
 
 
 
24.
Çalıştığı Kurumun Adl
Görev Yeri
 
KURUM BİLGİLERİ
 
Unvanı
 
Sicil No
Ayrılış Sebebi
Tarihi
 
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMUN (Daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)
 
 
 
 
 
25. ASKERLIĞIN YAPILIP YAPILMADIĞI .
 
YAPILDIYSA ŞEKLİ .
 
YAPILMADIYSA SEBEBİ .
 
 
 
MECBURİ HİZMETİN BULUNUP
BULUNMADIĞI .
 
26.
 
VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM .
 
SEBEBİ VE SÜRESİ .
 
 
 
27. SABIKA KAYDININ OLUP OLMADIĞI .
 
 
 
VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ .
 
 
 
MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA .
 
 
 
28. EŞİ ÇALIŞIYORSA
 
a-KAMU
 
DIGER BİLGİLER
 
Çalıştığı Kurumun Adl
Görev Yeri
Unvanı
 
Sicil No
 
b-ÖZEL
 
ÇallştlğlYerinAdl :
 
Görev Yeri
 
Unvanı
 
 
 
 
 
 
 
1 Bu form, aday tarafından el yazısı ıle ekslkslz Ve doğru olarak doldurulacaktır
 
2 Başvuru merkezleri sınav ılanında belınıleeekuı
 
3 Adaylar, ılanda belınılen belge suıeılennı bu forma eklı olarak başvuru görevlisine Vereceklerdlr
4 Bu forma adaylar tarafından fotoğraf yaplşhrllacaktlr
 
s Bu form Ve eklen resmı lşlemlere esas olmak üzere kayıt görevllslnde kalaeakuı
 
5 Bu form ıle gerçeğe aykın beyanda bulunduğu anlaşılanların başvurulan geçerslz sayılaeak Ve llgllller hakkında yasal işlem başlaulaeakuı
 
ADAYIN İMZASI
 
 
 
 
 
MAL BİLDİRİMİ kununu
 
GENEL BEYAN GöREVİ
 
EK BEYAN El sİCİL No
3628 l Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bu unu ması Ha a Yöne in 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar
kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan
hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 — 8 nci bölümlerine kaydedilmesi
gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları,
hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin,
ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan
edilir.
M -1 M K LE
SIRA UM
 
. . ., T.C. KİMLİK NO
NO ADI VE SOYADI TARIHI YAKINLIGI 1
 
M -2 T NMAZ MAL LE
SIRA TAŞINMAZIN HİSSE EDİNME/SATIŞ MALİKİN
NO DEĞERİ CİNSİ 2 ADRESİ mahal nosu dahi MİKTARI TARİHİ T.C. KİMLİK NO
 
M -3 KOOPERA F
SIRA HİSSE ÜYELİK/AYRILMA HİSSEDARIN
NO KOOPERATİFİN ADI VE YERİ DEĞERİ TARİHİ T.C. KİMLİK NO
 
T NIR MAL
 
TAŞITIN TAŞITIN EDİNME/SATIŞ SAHİBİNİN
CİNSİ 3 MARKASI EDİNME DEĞERİ TARİHİ T.C. KİMLİK NO
 
B-D ER T NIR MALLAR
SIRA EDİNME/SATIŞ SAHİBİNİN
NO NIR MALIN CİNSİ 4 EDİNME DEĞERİ TARİHİ T.C. KİMLİK NO
 
 
 
M-5 BANKA VE MENKUL D ERLERE LER
SIRA SAHİBİNİN
NO PARA VE MENKUL DEGERİN NİTELİĞİ 5 MİKTARI T.C. KİMLİK NO
 
M -6 ALTIN VE M EVHERAT
SIRA SAHİBİNİN
NO CİNSİ DEĞERİ MİKTARI T.C. KİMLİK NO
 
BOR -ALACAK
BORÇ/ALACAK
UNUN ADİ VE SOYADI 6 ALACAKLININ ADI VE SOYADI 6 TUTARI
 
M -8 HAKLAR VE BEYANI GERE R LEN D ER SERVEI' UNSURLARI
SIRA HAK VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN SAHİBİNİN
NO DİĞER SERVET UNSURLARI 7 EDİNME T.C. KİMLİK NO
 
ED LEN MALLARIN KAY NA N KLAMALAR 8
 
AÇIKLAMALAR B LD M SAH B N N
1)Yakın|ığı sütununa "kendi","eşi" veya "çocuğu" ibaresi yazılacaktır. ADI :
 
2) Bu bölüme "bina","arsa" veya "arazi" yazılacaktır.
 
3) Bu bölüme kara,deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır, SOYADI
 
4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
 
5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para TARİH
 
veya menkuldeğerler yazılacaktır.
 
6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır. MZA
7) Menkul mallara ait ihtira beratı,a|ameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.
 
8) Edinilen malların kaynağına ilişkin açıklama yazılacaktır.
 
 
 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
 
 
 
Soyadı : _
Adı : FOTOGRAF
 
1 -İkametgah Adresi
 
2-Halen Oturma Adresi
 
 
 
 
 
 
 
3-Öğrenim Durumu Tarihten Tarihe
En Son Bitirdiği Okulun Adı ve Yeri : ....... - .......
 
4-Aileye Ait Bilgiler
 
Soyadı Adı Dog!“ gg Yeri ve Tarihi Uvrukluğu- Yaşayanları Adresi
Annesinin:
 
Babasnım:
 
Eşinin
 
Kardeşlerinin:
 
(18 yaşmdan
 
büyük olanlar)
 
5-En Son Çalıştığı Yer
 
İşinin gjeşidi Tarihten Tarihe İşverenin Adresi Ayrılış Sebebi
6—HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI
 
VAR YOK
 
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLDİRİRİM
 
iMZA VE TARİH
NÜFUS CÜZDAN SURETİ
 
Soyadı
 
Adı
 
Baba Adı
 
Ana Adı
 
Doğum Yeri
 
Doğum Tarihi
 
Medeni Hali
 
Uyrukluğu
 
Dini
 
il
 
İlçe
 
Mahalle
 
Köy
 
Cilt No
 
Sayfa No
 
Kütük Sıra No
 
Veriliş Sebebi
 
Veriliş Tarihi
 
Seri No
 
T.C. Kimlik No
 
Kayıtlı Olduğu Nüfus İdaresi
 
Askerlik Hizmeti
 
a)Başlama Tarihi
 
b)Terhis Tarihi
 
Cezaları :
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
 
SOYADI ADI GÖREVİ İMZA-MÜHÜR TARİH
....ı ..... /20...
 
NOT:BU FORM DAKTİLO VEYA BİLGİSAYAR iLE DOLDURULACAKTIR.
Ara
Cevapla
#2
Original work
[Linkleri yalnızca üyeler görüntüleyebilir. Üye Olmak İçin Buraya Tıklayın.]
romanian dating uk site para gay best online dating sites for serious relationships older women meet men on dating sites
Cevapla
#3
Novel project
[Linkleri yalnızca üyeler görüntüleyebilir. Üye Olmak İçin Buraya Tıklayın.]
shrek porn amish women porn eve angel porn gallery don hollywood porn scenes porn internet television

Started up to date snare stand out
[Linkleri yalnızca üyeler görüntüleyebilir. Üye Olmak İçin Buraya Tıklayın.]
date a muslim unusual wedding invitations dating kenyan women speed dating sydney 2015 single men south africa
Cevapla


Anahtar Kelimeler

İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Videosu, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak online izle, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Bedava indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Yükle, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Hakkında, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak nedir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Free indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak oyunu, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak download


Anahtar Kelimeler

İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Videosu, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak online izle, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Bedava indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Yükle, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Hakkında, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak nedir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak Free indir, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak oyunu, İcra Katipliği Sınav İlanı 2 Ocak - 16 Ocak download


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alımı İlanı 2016 katipxyz 0 178 05-01-2017, Saat: 13:31
Son Yorum: katipxyz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi